Sklep o potrditvi predloga Statuta občine Središče ob Dravi

Predpisi, na katere predpis vpliva