Sklep o spremembi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Središče ob Dravi za leto 2014

Predpisi, na katere predpis vpliva