Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob Dravi za leto 2014

Predpisi, na katere predpis vpliva