Sklep o spremembi Sklepa v zvezi sestavo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2007)

Predpisi, na katere predpis vpliva