Sklep o Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ( Uradni vestnik Občine Ormož 4/2007)

Predpisi, na katere predpis vpliva